Loading...

  • Slide
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงเจตจำนงสุจริต
  • Slide Bar web
  • Green office
  • ป้าย

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยานำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริหารงานร่วมกัน

  4 ม.ค. 2565

NO GIFT POLICY งดรับของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส "สร้างมิตรภาพ ด้วยรอยยิ้ม"

  28 ธ.ค. 2564

ตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

  24 ธ.ค. 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  23 ธ.ค. 2564

ขอความกรุณาบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

  9 มี.ค. 2564

ไม่พบข้อมูล : ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา