Loading...

  • Slide Bar web
  • Slide
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงเจตจำนงสุจริต
  • Green office

Welcome to Dentistry University of Phayao

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์

  12 พ.ค. 2565

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ ปิด-เปิด คลินิกพิเศษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  6 พ.ค. 2565

Congratulations UPDENT 2 ,27 April 2022

  29 เม.ย. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

  12 เม.ย. 2565

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมการพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรม 5ส และแจ้งกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 1/2565

  12 เม.ย. 2565

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

  28 มี.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัพะเยา นำทีมโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เข้าศึกษาดูงาน

  23 มี.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ วันที่ 22 มีนาคม 2565

  23 มี.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  21 มี.ค. 2565

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Journal club ครั้งที่ 2/2565

  16 มี.ค. 2565

ไม่พบข้อมูล : ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา