Loading...

  • Slide Bar web
  • Slide
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงเจตจำนงสุจริต
  • Green office

Welcome to Dentistry University of Phayao

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

  11 ส.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ บัณฑิต และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

  11 ส.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์

  9 ส.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมใช้สิทธิประกันตน คลินิกทันตกรรมพิเศษ

  3 ส.ค. 2565

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ ปิด-เปิด คลินิกพิเศษ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

  1 ส.ค. 2565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศกองคลัง

  1 ส.ค. 2565

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

  21 ก.ค. 2565

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมทีมดูแลและพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

  27 มิ.ย. 2565

แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของบุคลากรและอาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  27 มิ.ย. 2565

คณะพทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

  23 มิ.ย. 2565

ไม่พบข้อมูล : ข่าวสารนิสิต/ทุนการศึกษา