Loading...

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา

- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยาพ.ศ. 2553

 

 

ข้อบังคับ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ.2553
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ.2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวีธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ.2553
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวีธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ.2553
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2559
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555

 

ประกาศ

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนและขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ พ.ศ.2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกลับเข้าปฏิบัติงาน พ.ศ.2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
- หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2555
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพือการศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา พ.ศ.2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ พ.ศ.2555
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2556
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ.2556
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

 

ระเบียบ

- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ.2554
- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554
- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ. 2556
- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554