Loading...

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

- แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายได้ของโรงพยาบาลทันตกรรม

- แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

- อัตราค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้างาน สังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔

- แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

- แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

- กำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรม

- กำหนดอัตราค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔

- การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

- กำหนดอัตราการให้ส่วนลดและการยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔