Loading...

โรงพยาบาลทันตกรรม

หน่วยงาน


ทันตแพทหญิง ณัฐปภัสร์ ชยุตพงศ์
ทันตแพทย์(ทันตกรรมประดิษฐ์)
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


ทันตแพทหญิง รัญญาภัสร์ มุขเงิน
ทันตแพทย์(ปริทันตวิทยา)
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


ทันตแพทหญิง พราว อมรวิลาศ
ทันตแพทย์(คลินิกทันตกรรมพิเศษ)
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


ทันตแพทหญิง เปมิกา ทองเทศ
ทันตแพทย์(วิทยาเอ็นโดดอนต์)
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นางสาวปุณณกา ฟูแสงสกุล
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
Email :punnaka.fu@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4736
 


นางนภสมณ ทวีกุล
บุคลากร
Email :naphatsamon.th @up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4706
 


นางสาวณัตตินา ปัญญาดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email :nattina.pu@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4736
 


นางสาวพิชยา จิตสงบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email :pitchaya.jit@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4701
 


นางสาวปนัดดา คำสีวาส
นักวิชาการพัสดุ
Email :panadda.pr@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4705
 


นายประพัฒน์ ของงาม
นักวิชาการพัสดุ
Email :prapat.kh@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4705
 


นางสาวสุภาพร วงศ์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :4748
 


นายสุพิชญ์วัชร รุ่งสิริวารี
รักษาการแทนหัวหน้างานสนับสนุนบริการสุขภาพ
Email :suphitchawat.ru@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4736
 


นางสาวภัททิยา กันทา
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :4795
 


นางสาวอัฉราภรณ์ บวรกิจ
นักวิชาการเวชสถิติ
Email :artcharapon.bo@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4736
 


นายทวีศักดิ์ กันทะสอน
ช่างทันตกรรม
Email :thaweesak.ka@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4737
 


นายวิทวัฒน์ จารุวรรณรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email :wittawat.jar@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4736
 


นางสาวสมฤทัย ยารังษี
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :somruthai.ya@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4745
 


นางสาวเบญจวรรณ เมืองก้อน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :benjawan.mu@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4795
 


นางสาวฐิติพร ตนะทิพย์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :thitiporn.ta@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4795
 


นางสาวพรพิมล สุรินทร์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :pornpimon.su@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4720
 


นางสาวอรณี ทาจีนะ
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :orranee.th@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4721
 


นางสาวนันทกา กำลังเก่ง
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :nuntaka.ka@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4709
 


นางสาวภัทรศยา หอมหวาน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :pattarasaya.ho@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4743
 


นางสาวสิรินทร์ภัสร์ เรือนสอน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :machcimar.pa@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4745
 


นางสาวถนิตา ไชยวุฒิเมธา
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :thanita.ch@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4744
 


นางสาวดวงใจ วงค์ขัติย์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :duangjai.wo@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นางลฎาภา วังบง
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :ladapha.wu@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4701
 


นางสาวนภาวรรณ สมดี
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :napawan.so@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4701
 


นางสาวรุ่งนภา บัวเทศ
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :rungnapa.bu@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นางสาวสุปวีณ์ พรหมพันธ์
พยาบาล
Email :Pawee1505@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ :4709
 


นางสาวอลิสา ปัญใจ
ลูกจ้างชั่วคราว
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นางสาวปรียาภัทร แสงมณีวรรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :priyaphat.sa@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4793
 


นางสุวรรณี ดวงทิพย์
ลูกจ้างชั่วคราว
Email :suwannee.yai13@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ :4720
 


นางสาวสุชาดา ปานศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
Email :suchada.bouy17@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นางสาวอิมพวรรณ เครือวัลย์
ลูกจ้างชั่วคราว
Email :impawan.2543@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นางสาวศุภัชญา จิตหมั้น
ลูกจ้างชั่วคราว
Email :supatchayajitman26@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นางสาวรพีพร ทองปราสาท
ลูกจ้างชั่วคราว
Email :rapeepron.thong111@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ :4720
 


นางสาวสุพรรณี เรืองลอยขำ
ลูกจ้างชั่วคราว
Email :S.rungloykum@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ :4720