Loading...

โรงพยาบาลทันตกรรม

หน่วยงาน


นางสาวปุณณกา ฟูแสงสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :punnaka.fu@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4717
 


นายสุพิชญ์วัชร รุ่งสิริวารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :suphitchawat.ru@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4701
 


นางสาวบุษราภรณ์ เวชศาสตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email :butsaraphon.la@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4701
 


นางสาวพัชราพรรณ ทองคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email :patcharaporn.th@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4717
 


นายธนกฤต จันทร์มล
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทันตกรรม
Email :thanakrit.ja@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4717
 


นางสาวเบญจวรรณ เมืองก้อน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :benjawan.mu@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4795
 


นางสาวถนิตา ไชยวุฒิเมธา
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :thanita.ch@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4744
 


นางสาวปาริชาต สิทธิ
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :parichat.si@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4795
 


นางสาวอรณี ทาจีนะ
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :orranee.th@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4721
 


นางสาวภัทรศยา หอมหวาน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :pattarasaya.ho@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4743
 


นางสาวสมฤทัย ยารังษี
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :somruthai.ya@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4745
 


นางสาวฐิติพร ตนะทิพย์
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :thitiporn.ta@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4795
 


นางสาวนันทกา กำลังเก่ง
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :nuntaka.ka@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4709
 


นางสุวรรณี ดวงทิพย์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประจำห้องล้างเครื่องมือ)
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :4720
 


นางสาวสิรินทร์ภัสร์ เรือนสอน
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Email :machcimar.pa@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4745