Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์:
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
หมายเหตุ หากผู้สอบได้ไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์