Loading...

เกี่ยวกับเรา

ประวัติคณะ

 

          สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ให้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของประเทศและสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 

 

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปณิธาน

          มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม

ปรัชญา

          ทันตแพทย์เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้และความชำนาญในวิชาชีพ ช่วยเหลือชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์

          ผลิตทันตบุคลากรที่มี ทักษะด้านวิชาการ พร้อมรับใช้สังคม ชุมชน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมก้าวสู่สากล ในปี 2562

พันธกิจ

          1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และสังคม รวมถึงเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          2) ให้บริการทางทันตสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับระดับอาเซียนและนานาชาติ

          3) ทำการศึกษาวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ทางทันตแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เชื่อมโยงกับปัญหาและการพัฒนาของชุมชนและสังคม

          4) ให้บริการวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

          5) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย และท้องถิ่น รวมถึงอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ตราสัญญาลักษณ์ประจำคณะ