Loading...

เกี่ยวกับเรา

ประวัติคณะ

 

          สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ให้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของประเทศและสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 

 

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปณิธาน

          มุ่งผลิตทันตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปรัชญา

         บริบาลด้วยทักษะ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

          คณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน

พันธกิจ

          1) ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ทันตบุคลากรให้ทีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          2) เป็นแหล่งผลิตและบริการงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้มุ่งสู่ชุมชน สังคมและระดับนานาชาติ

          3) ให้บริการวิชาการแบบบูรณาการสหสาขา ด้วยองค์ความรู้ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณภาพและทันสมัย

          4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

          5) พัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการบริหารงานอย่างทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

ตราสัญญาลักษณ์ประจำคณะ