Loading...

หลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

 • คณะ/วิทยาลัย : คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

 • รหัสหลักสูตร    : 1700
 • ภาษาไทย : หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ    : Doctor of Dental Surgery

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อย่อ (ไทย) : ท.บ.
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Dental Surgery
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : D.D.S

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 • ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษาเฉพาะนิสิตไทย หรือต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา