Loading...

แผนความเสี่ยงประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  -แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  -การดำเนินงานตามแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน