Loading...

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และรายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

  สถิติการเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์

  สถิติการเบิกวัสดุ โรงพยาบาลทันตกรรม

  สถิติการเข้ารับบริการทางทันตกรรม

  สถิติการให้บริการทรัพยาการสารสนเทศห้องสมุด

  สถิติจำนวนการรับเข้าและสำเร็จการศึกษา

ข้อมูลสถิติแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสถิติวิจัย

  ฐานข้อมูลงานวิจัยสายวิชาการ

  ฐานข้อมูลการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย สายสนับสนุน

  ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ สายสนับสนุน

รายงานผล

  สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

  สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

  สถิติการเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์

  สถิติการเบิกวัสดุ โรงพยาบาลทันตกรรม

  สถิติการเข้ารับบริการทางทันตกรรม

  สถิติการให้บริการทรัพยาการสารสนเทศห้องสมุด

  สถิติจำนวนการรับเข้าและสำเร็จการศึกษา

ข้อมูลสถิติแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลสถิติวิจัย

  ฐานข้อมูลงานวิจัยสายวิชาการ

  ฐานข้อมูลการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย สายสนับสนุน

  ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ สายสนับสนุน

รายงานผล

  สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

  สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา