Loading...

สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยงาน


นายปรีชา อ่วมนาค
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
Email :preecha.au@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4705
 


นางสาวเตชินี สุภาพ
บุคลากร
Email :supanisa.su@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4794
 


นางสาวสรัญญา เทือกธรรมมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email :saranya.th@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4712
 


นางสาวอัจฉรา ผูกมณีคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :achara.po@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4747
 


ว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ ปัญญา
วิศวกร
Email :chaiwut.pa@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นายวสุ สุริยะ
ช่างเทคนิค
Email :wasu.su@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นายเจษฎา เพ็งสาย
ช่างเทคนิค
Email :Jasada.pe@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นายวรากร บุญมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email :waragon.bo@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4713
 


นางสาวพิมลพรรณ วงศ์เรือง
นักประชาสัมพันธ์
Email :phimonpan.wo@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4712
 


นายปรวัฒน์ วงศ์ขัติย์
ลูกจ้างชั่วคราว
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นายสำราญ ราชไชยา
ลูกจ้างชั่วคราว
Email :-
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


นางสาวสุธาสินี หินแก้ว
หัวหน้างานวิชาการ
Email :suthasinee.hi@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4704
 


นางสาววิจิตรา สุขมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :wijidtra.so@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4710
 


นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :Jettana.ta@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4710
 


นางสาวอรวรรณ ตันวงค์
นักวิชาการศึกษา
Email :orawan.ta@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4710
 


นายศีตลา กฤติธีอธิศ
นักวิชาการศึกษา
Email :Sitala.kr@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4700
 


นางสาววรารัตน์ อัมพะเศวต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :wararat.am@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4710
 


นางสาววราภรณ์ อ่อนนวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :waraporn.ao@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4710
 


นางสาวดวงใจ ใจกล้า
หัวหน้างานแผนงาน
Email :duangjai.ja@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4748
 


นางสาวพัชรินทร์ สิทธิชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :patcharin.pi@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :-
 


ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร ดีจ้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :sasitorn.de@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4748
 


นางสาวปภาอร เขียวสีมา
หัวหน้างานวิจัยและห้องปฏิบัติการ
Email :paphaon.kh@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4741
 


นางสาวณัฎฐนิช พยนต์ยิ้ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Email :natthanit.pa@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4758
 


นางสาวลักษิกา สว่างยิ่ง
นักวิทยาศาสตร์
Email :laksika.sa@up.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ :4741