Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ สโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “เสียงสะท้อนนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2566

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ สโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม เสียงสะท้อนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม