Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวรจนา เอี่ยมชูเพชร
กำหนดวันรายงานตัว:
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย:
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียบบ้าน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาพะเยาเท่านั้น)
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ