Loading...

การประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินงานวิจัยในโครงการ Talent Mobility เรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียม วุ้นชุ่มปากรสลิ้นจี่ ร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพาภรณ์ โพธิ์นอก หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินงานวิจัยในโครงการ Talent Mobility เรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียม วุ้นชุ่มปากรสลิ้นจี่ ร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการจากมหาวิทยาลัยมหิดล และหารือความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางถึงการเพิ่มมูลค่าปลายทาง สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปาก ร่วมกับเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์