Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ วันที่ 22 มีนาคม 2565

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือมีโอกาสได้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต   ของงาน หรือเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รูปแบบรายการงานก่อสร้าง การกำหนดราคากลาง และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องชัดเจน อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์มีประสิทธิภาพและได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียด   คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รูปแบบรายการงานก่อสร้างราคากลาง ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.– 16.30 น. ณ ห้องเรียนออนไลน์ อาคาร 2 ชั้น 4  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา