Loading...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์      เต็งรังสรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น ณ ชั้น ๔ อาคาร ๒                   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

ในช่วงแรกของพิธีลงนามฯ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวรายงาน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวรวุฒิ กุลแก้ว และคณะ โดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ และมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

 


 

ในการนี้อธิการบดีกล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมศึกษาวิจัย ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะได้ดำเนินการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านทันตนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรมตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย

 

ฯ็นการื

 

 

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบของที่ระลึกให้กับ เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวรวุฒิ กุลแก้ว และคณะ