Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

 

ในวันที่ 7 มิ.ย. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ประมวลความคิด เนรมิตงานคลินิก (ช่วงที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5-6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการคลินิกสำหรับนิสิตทันตแพทย์

โดยภายในกิจกรรม มีอาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมเป็นตัวแทนทันตแพทยสภา ภายใต้โครงการ Zero waste by dentist โดยมีหลักการของ Zero waste

คือ avoid หลีกเลี่ยง reduce ใช้น้อยลง reuse นำกลับมาใช้ใหม่ และ recycle การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ฯ มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 56 ชุดให้กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 - 6 ร่วมกับคณาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดการจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต สร้างกำลังใจให้กับนิสิตทันตแพทย์ และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตทันตแพทย์ ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานขั้นคลินิกในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว : สุธาสินี หินแก้ว

ภาพ : ธนกฤต จันทร์มล