Loading...

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ นำโดย ทันตแพทย์หญิงรุ่งระวี โชติเจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นตัวแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่านคือ คุณ ญาณนี รัตนไพศาลกิจ และ คุณ มะลิ ธีรบัณฑิตกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา มาให้ความรู้ HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการอบรมบรรยายและทำ Workshop ในหัวข้อ แนวคิดคุณภาพ การทำงานประจำให้ดี มีคุณภาพ การทบทวน 12 reviews และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI : Continuous Quality Improvement)  โดยมีจุดประสงค์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพระบบงานของโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพและควบคุมความปลอดภัยของโรงพยาบาลทันตกรรมเตรียมพร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน ณ ห้องเรียน Teleconference อาคาร 4 ชั้น 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว : อ.ทพ.ฐากูร ผาลา

ภาพ : ธนกฤต จันทร์มล