Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ

และได้รับความอนุเคราะห์จาก 

ผศ.ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์ และ อ.ดร.ทพ.เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

และ ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ ให้เข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว : รศ.ทพญ.อัญชลี ดุษฎีพรรณ์

ภาพ : ธนกฤต จันทร์มล