Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ

บุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ

Routine to Research : R2R

รุ่นที่ 9 ประจำปี 2565

จำนวน 5 ทุน