Loading...

หน่วยกิจการนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

       

 

        ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งหน่วยกิจการนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ตลอดจนความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ และทีมวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ที่ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ อาคาร ๒โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา