Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

 

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ ผู้บริหาร บุคลากร คณะทันตแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)