Loading...

กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์ปี 2564 และเตรียมความพร้อม ในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

 

กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์ปี 2564 และเตรียมความพร้อม

ในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา  ปานเทือก

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการคลัง

วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา