Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชกรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิกการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิกการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยและพัฒนาสู่การตีพิมพ์ได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยงานวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว : อ.ทพ.ฐากูร ผาลา

ภาพ : ธนกฤต จันทร์มล