Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากในโครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ”

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและเหมาะสม ในโครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีการจัดอบรม โดยมีทันตแพทย์ฐากูร ผาลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย  และ ทันตแพทย์หญิงปภาวรินทร์ บุญเกิด
ได้สอนสาธิตวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพช่องปากที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว : อ.ทพ.ฐากูร ผาลา

ภาพ : ธนกฤต จันทร์มล