Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

 

ในวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการวันมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธาณสุขไทย เพื่อถวายสักการะ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานโครงการ โดยภายในโครงการมีพิธีการวางพวงมาลา ถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และ คณาจารย์ คณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและตัวแทนสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสักการะ ได้  เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดสะพาน “ภูกามยาว” ซึ่งชื่อสะพาน "ภูกามยาว" ใช้รูปแบบตัวอักษรฝักขามล้านนาตามตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บุคลากร นิสิตและประชาชนได้ระลึกถึงอาณาจักรภูกามยาวในอดีต ซึ่งเป็นที่มาของจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน และที่มาของตัวอักษร ปรากฏในตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : น.ส.ชรินทิพย์ ศุภโชติโภคิณ

ข่าว : น.ส.สุธาสินี หินแก้ว