Loading...

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟ

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมี รศ.ทพญ.อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก จ.อ.ธนวัฒน์ อภิพัฒนาวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ และวิทยากรอีก 3 ท่านจากเทศบาลตำบลแม่กา มาเป็นวิทยากรบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดไฟในห้องปฏิบัติการ แผนการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน การดับเพลิง วิธีการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ โดยในช่วงบ่ายได้ฝึกการอพยพหนีไฟโดยการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นที่คลินิกทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ชั้น 3 อาคาร 2 และฝึกซ้อมอพยพบุคลากรภายในอาคารไปยังจุดรวมพลหลังได้ยินเสียงสัญญาณเตือน รวมทั้งจำลองเหตุการณ์เพื่อค้นหาผู้สูญหายในเหตุการณ์เพลิงไหม้และสาธิตวิธีการดับเพลิงขั้นต้นโดยใช้ถังดับเพลิงในการดับเพลิงไหม้ในเหตุการณ์ต่างๆ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว : อ.ทพ.ฐากูร ผาลา

ภาพ : ธนกฤต จันทร์มล