Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564