Loading...

โครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออนไลน์ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์เสาหลักแห่งความเป็นธรรมในสังคม (Forensic Sciences : Pillar of Social Justtice)

 

โครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออนไลน์ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์เสาหลักแห่งความเป็นธรรมในสังคม  (Forensic Sciences : Pillar of Social Justtice)

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ และคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ

เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์ เสาหลักแห่งความเป็นธรรมในสังคม (Forensic Sciences : Pillar of Social Justtice) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถให้ก้าวทันยุคสมัย

เพื่อประโยชน์สุขและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสังคม และยังช่วยอำนวยความยุติธรรม ให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ได้อย่างแท้จริง      

ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา