Loading...

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทำการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็กภายใต้การดมยาสลบ

       
 
        เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าทำการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็กภายใต้การดมยาสลบ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรอนงค์ พนังคสิริ (หัวหน้าสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรวงข้าว พิมลศรี อาจารย์ ทันตแพทย์ภูมิทรัพย์ สายวงค์ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงธนพร พันธ์สุภะ พร้อมผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 คนและนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 5 คน ร่วมกับ ทีมวิสัญญีแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล (วิสัญญีแพทย์) พร้อมพยาบาลวิชาชีพ ทำการรักษาทางทันตกรรม โดยการทำหัตถการในครั้งนี้มีทั้งการอุดฟัน การทำครอบฟันและการถอนฟันน้ำนม จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องผ่าตัด2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 
        ทั้งนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงทีมแพทย์และทันตแพทย์ ที่จะให้การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบแก่ผู้ป่วยเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีโรคทางระบบ ในรายต่อ ๆ ไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง 0 5446 6666 ต่อ 4701