Loading...

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ประธานในพิธี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์รุ่นที่ 5