Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะทันตแพทยศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน ของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ Teleconference อาคาร 1  ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์