Loading...

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นำโดย รศ.ทพ.ดร.พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา