Loading...

การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

       ด้วยงานแผนงาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลควบคุม/ตรวจสอบ/ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด