Loading...

แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของบุคลากรและอาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของบุคลากรและอาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา