Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อน จากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นช่องทางให้แก่นิสิตในการแสดงความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการด้านต่าง ๆ สวัสดิการและสิทธิต่าง ๆ ของนิสิต ที่คณะจัดให้บริการ สร้างสำนึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในสังคม และส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคมที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความเป็นธรรมและการยอมรับในกติกาซึ่งกันและกัน สร้างแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลักดันให้นิสิต  มีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมภายใต้สิทธิและหน้าที่ของนิสิตตามที่คณะและนิสิตร่วมกันกำหนด รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหา ความต้องการของนิสิตให้แก่ทางคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ได้รับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมของนิสิตได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

      โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมตอบข้อซักถามที่นิสิตสอบถาม ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงรายละเอียดหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาฯ