Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ณ อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ณ อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา