Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการแลกเปหัวหน้างานพัสดุลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ให้ความรู้ นายณัฐวุฒิ เมืองมา หัวหน้างานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องเรียน Teleconferreace ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม (อาคาร 1)