Loading...

งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

 

งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ณ ห้องเรียน Tele conference ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ ทันตกรรม (อาคาร 1) คณะทันตแพทยศาสตร์