Loading...

ตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

       

       วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

           คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ ได้นำเสนอการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริการทางทันตกรรมแก่ภาคประชาชน ตลอดจนความพร้อมของอาคารสถานที่ รวมถึงครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ต่อด้วยการนำเสนอการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ

 

 

จากนั้นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตัวแทนนิสิต ตามลำดับ ภายหลังการนำเสนอและการสัมภาษณ์เสร็จ คณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ คลินิกทันตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป