Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตกรรม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดี

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตกรรม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดี นำโดย รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประประธานกล่าว เปิดงาน และรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม