Loading...

คณะพทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2