Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหว วิธีการอพยพ การค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 13 มกราคม 2566

 

วันที่ 13 มกราคม 2566 ด้วย ฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัย ซ้อมอพยพหนีไฟ และการรับมือจากภัยแผ่นดินไหว ภายใต้โครงการ HA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหว วิธีการอพยพ การค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม