Loading...

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิการรักษาทางทันตกรรม และการบริการความเสี่ยง

 

ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิการรักษาทางทันตกรรม และการบริการความเสี่ยง นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้