Loading...

สัมมนาครูแนะแนวและรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ทันตแพทย์หญิงรสธร พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ ทันตแพทย์ปรัตถกร บุญครอง บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House (เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566) ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา และรู้จักคณะต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาได้นำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อเพื่อเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ