Loading...

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมการพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรม 5ส และแจ้งกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 1/2565

 

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยทันตแพทย์ฐากูร ผาลา ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรม 5ส และแจ้งกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะมีการตรวจประเมิน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 และนางสาวสุปวีณ์ พรหมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ได้อบรม  แนวทางการกำจัดสารเคมีอันตรายภายในโรงพยาบาลทันตกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตราย เรียนรู้วิธีการจัดเก็บ การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวปภาอร เขียวสีมา และนางสาวลักษิกา สว่างยิ่ง  นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตอบคำถามและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากรโรงพยาบาล  จำนวน 30 คน