Loading...

DENTISTRY UNIVERSITY OF PHAYAO นำเสนอวิจัยทางทันตกรรม 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 คณะทันตแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 5 นำเสนอโครงร่างผลงานวิจัยที่นิสิตให้ความสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทันตแพย์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังและให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คะแนนการนำเสนอโครงร่างผลงานวิจัยในครั้งนี้