Loading...

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการจัดการในสถานการณ์ ฉุกเฉินทางทันตกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม นำโดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิงทัศนีย์  เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา และทันตแพทย์พงศธร สัจจาธรรม ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องเรียนออนไลน์ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเมื่อผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งต่อผู้ป่วย และให้ทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม

โดยในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินพร้อมทีมงานนักฉุกเฉินการแพทย์  จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และได้จัด Workshop ให้แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5-6 และบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม ได้ร่วมกิจกรรมจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินและสาธิตวิธีการรับมือเบื้องต้นในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ณ คลินิกปริทันตวิทยา ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม