Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx ระหว่างวันที่ 2- 3 พฤษภาคม 2566

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx

ดำเนินการจัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยาในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx และเป็นผู้มีประสบการณ์การประเมิน EdPEx 200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx และหลักการเขียนรายงานหมวดกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2565โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากร ระดับคณะ จำนวนทั้งสิ้น 84 คน

 

ภาพโดย : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ให้ข้อมูล : ดวงใจ ใจกล้า

ผู้ประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์