Loading...

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โดยมีกองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศษสตร์ และแพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียม วุ้นชุ่มปาก รสลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีอาจารย์ ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา