Loading...

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ทันตแพทย์ทศพล อินประโคน รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานิสิต และนางสาวสุธาสินี หินแก้ว กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเทคนิคการเรียนอย่างมีความสุขในยุค New Normal จากนั้น แนะนำอาจารย์ บุคลากร ในส่วนงานบริหาร ในส่วน งานวิชาการและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน