Loading...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรและการรองรับสถาบันของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๗ ปี การศึกษา

 

ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรและรองรับสถาบัน

ทันตแพทย์สภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จริงการขอความเห็นชอบหลักสูตรและการรองรับสถาบันของมหาวิทยาลัยดังกล่าวตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข   

วิธีการที่กำหนดไว้ในทันตแพทยสภา

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ แล้วมีมติให้ความเห็นชอบทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะเวลา ๗ ปี การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๗๑ โดยให้ถือว่าเป็นการรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเย